+90 212 557 73 73 EN
BİLGİ TALEP FORMU
BİLGİ TALEP FORMU
Büyükyalı İstanbul
LOKASYON FİLMİNİ İZLE REKLAM FİLMİNİ İZLE

BİLGİ TALEP FORMU

Bazen bir deniz manzarasında kaybolmak, bazen de eşsiz bir lezzetle uzak bir ülkenin mutfağını keşfetmek. Size ayrıcalıklı ve özel olduğunuzu hissettirecek tüm detaylar, Büyükyalı İstanbul’da sizi bekliyor.

İSTEDİĞİNİZ DAİRE TİPİ :

Bilgilendirme

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ONAY
Müşteri, Bu formda verdiği kişisel bilgilerinin, Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı, şirket ortakları, iştirakleri, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat eder ve izin verir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ÖZAK – YENİGÜN – ZİYLAN ADİ ORTAKLIĞI iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye (Çağrı Merkezi, Elektronik Posta, SMS ve MMS) açıkça muvafakat ederim.

Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı’na uyeliktenayril@ozakglobal.com adresine e posta atarak üyeliğini iptal edebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi.
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?
Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek için bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta bağlı Özak Global Holding A.Ş., Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim A.Ş. ve iştirakleri olmak üzere ana hissedarlarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır? İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

İşbu Formu tıklayarak kabul etmekle yukarıda yazılı hususlarda gerekli bilgileri edinerek onay vermiş bulunmaktasınız.

KULLANILAN GÖRSEL VE TERİMLER HAKKINDA

Satışa açılmayan bloklar görsellerde konsept amaçlı yer almakta olup süreç içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu sayfalarda görseller tanıtım amaçlı olup Özak, Ziylan, Yenigün İş Ortaklığı, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.

www.buyukyali.com sitesinde kullanılan fotoğraflar tanıtım amaçlı olup Özak, Ziylan, Yenigün İş Ortaklığı, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.

www.buyukyali.com sitesinde adı geçen deniz shuttle izin ve projelendirme süreçleri devam etmektedir.

www.buyukyali.com sitesinde adı geçen Avrasya Tüneli ve Marmaray inşaat sürecindedir.

Büyükyalı, brüt m²ler sabit kalmak kaydı ile daire planlarında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Blok bazında çekirdekler farklılık gösterebilir.

Görseller konsept amaçlı olup daire planlarıyla ilgili kesinlik içermemektedir.
*Deniz shuttle izin ve projelendirme süreçleri devam etmektedir.
**Avrasya Tüneli ve Marmaray inşaat sürecindedir.